Station NameStation Code
Station Code Of

KOTTAYAM

KTYM